Помощни материали

Публикуваните материали не са пълни и са адаптирани за начален курс на обучение


Български език

 

Говори се в: Република България,
Република Македония и в някои части на Гърция, Молдова,Украйна,
Сърбия, Румъния и Турция, както
и в емигрантските общности по света.

Българският език е индоевропейски език

от групата на южнославянските езици.

Той е официалният език на Република България

и един от 23-те официални езика на

Европейския съюз.

Съвременната българска кирилица има 30 букви:

А а Б б В в Г г Д д Е е Ж ж З з И и Й й
К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у
Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ь ь Ю ю Яя

Звук и буква

Буквата се чете и пише.

Звукът се чува и изговаря.

Говорните звукове се свързват помежду си в думи по

правила,специфични за всеки отделен език.

Звуковете изговаряме,а буквите пишем.Някой от зву-

ковете се отбелязват с повече от една буква,а някой

букви служат за записването на повече от един звук.

Буква Я в началото на думата и след гласен звук оз-

начава два звука-ЙА .

Буква Ю в началото на думата и след гласен звук оз-

начава два звука-ЙУ .

Буква Я   след съгласен звук означава един звук.

Буква Ю след съгласен звук означава един звук.

Буква Щ винаги означава два звука-ШТ .

Буквосъчетанията ДЖ-2 букви,1 звук

                               ДЗ -2 букви,1 звук

Буквата Й бележи съгласен звук ,не образува сричка.

ЙО се пише в началото на думата или след гласен звук.

/Йордан , майор/

Буквата ь не означава звук  , а бележи,че предния

съгласен се чува по-меко.

ьо се пише винаги след съгласен звук/шофьор/.

 

 

ЗВУК БУКВА ЗВУК БУКВА ЗВУК. БУКВА
а а л,ль л ц,ць ц
б,бь1 б м,мь м ч ч
в,вь в н,нь н ш ш
г,гь г о о /шт/ щ
д,дь д п,пь п ъ ъ
е е р,рь р /мека съгласна пред о/ ь
ж ж с,сь с /йу или мека съгласна пред у/ ю
з,зь з т,ть т /йа,йъ или мека съгласна пред а,ъ/ я
и и у у дж дж
й й ф,фь ф дз,дзь дз
к,кь к х,хь х    

1 Със знака „ь“ са отбелязани меките съгласни

Гласни звукове

ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК СА 6-а, ъ, о, у, е, и

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВЕ ВИДОВЕ
Според движението на езика напред и назад.

ПРЕДНИ

Е,И

ЗАДНИ

А,О,У,Ъ

Според движението на езика надолу и нагоре.

ТЕСНИ

И,У,Ъ

ШИРОКИ

А,Е,О

Според закръглянето на устните.

 ЗАКРЪГЛИНИ

О,У

 НЕЗАКРЪГЛЕНИ

А,Е,И,Ъ

Съгласни звукове

 При образуването на съгласните звукове се създава характерният за всички съгласни шум.

Съгласните звукове в съвременния български книжовен  език се делят на две големи групи:

сонорни и шумови.Шумовите съгласни от своя страна се делят на звучни и беззвучни                               

 

СОНОРНИ

Винаги звучни като гласните

ЗВУЧНИ

Съдържат глас и шум

БЕЗЗВУЧНИ

Съдържат само шум

МЕКИ

Създават слухово впечатление за мекост/това

зависи от гласния зв.

след съгласния/

й

ль

мь

нь

рь

бь

вь

гь

дь

зь

дзь

пь

фь

кь

ть

сь

ць

хь

ТВЪРДИ

При тях слухово впечатление за мекост липсва

л

м

н

р

б

в

г

д

з

дз

дж

ж

п

ф

к

т

с

ц

ч

ш

х

 

Сричка.Правила за пренасяне.

Срички се наричат частите,на които може да се раздели

думата при изговор.Броят на сричките е равен на броя

на гласните в думата.Думите се пренасят на нов ред на

срички.

 

ВИДОВЕ СРИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРИ
Отворена сричка Завършва на гласна ма-ма,го-ра-та
Затворена сричка Завършва на съгласна бръс-нач,бър-зам

Правила за пренасяне на нов ред.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА НОВ РЕД ПРИМЕРИ
Една буква не се пренася сама и не се оставя в края на реда. ОЧИ,а не о-чи,оч-и
Когато между две гласни има само една съгласна,съгласната се пренася на втория ред с втората гласна.

ХУБА-ВА,

ХУ-БАВА,а не хуб-ава

Две или повече съгласни между две гласнисе пренасят така,че припоследната гласнада остане поне една съгласна.

СЕС-ТРА,СЕСТ-РА

СЕ-СТРА ,

а не сестр-а

Й между гласна и съгласна винаги остава при гласната на горния ред.

ПЕЙ-КА,МАЙ-КА ,

а не ма-йка

Едносрични думи не се делят.

ПОД,ХРАСТ , а не

хр-аст

Когато съчетанията дз , дж означават един звук,те не се разделят.

СУ-ДЖУК,ЧОРБА-ДЖИЯ,

а не чорбад-жия

ь не се отделя от съгласната,чиято мекост означава.

Пе-тьо,Ко-льо,

а не Кол-ьо

Ударение

Ударение се нарича по-голямата  сила,с която се изговаря дадена сричка.

Тъй като във всяка сричка има гласна,се говори за ударена и неударена гласна.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРИ
Българското ударение е подвижно-може да се мести в различните форми на една дума.

слънце,слънца

есен,есента

Българското ударение е свободно-не е свързано с точно определена по ред сричка.

хубава,

година,

новина

Гласните,които са под ударение се чуват ясно и тогава не се допускат

правоговорни и правописни грешки.

В позиция без ударение широките гласни се произнасят като съответните 

тесни и тогава може да допуснем грешка при писане.

ПРАВИЛО ЗА ПРОВЕРКА:Потърсете сродна дума,в която съмнителният

гласен е под ударение.Например:изко/упувам-купя , ва/ързоп-вържа.

При думите заети от друг език правописът не бива да се извежда от

функциите на предмета.

Правоговор и правопис

Сборът от правила за еднаквото изговаряне на думите

и техните форми се нарича правоговор.

 

СЛУЧАИ НА НЕСЪОТВЕТСВИЕ МЕЖДУ ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР ПРИМЕРИ
В края на думите звучните съгласни се изговарят като съответните беззвучни,но се пише буквата на звучната съгласна.

бобпишем [боп]изговаряме

град , [грат]

лов , [лоф]

праг , [прак]

Пред беззвучна съгласна звучните съгласни се изговарят като съответните беззвучни,но се пише буквата на звучната съгласна.

 врабче ,[врапче]

рядко , [рятко]

Пред звучна съгласна беззвучните съгласни се изговарят като съответните звучни , но се пише буквата на беззвучната съгласна.

 сватба , [свадба]

сграда , [зграда]

 Думички,означаващи действие*1

 чета , [четъ]

четат , [четът]

спа , [спьъ]

спят , [спьът]

 Съществителни имена от м.р.*2

града , [градъ]

деня , [деньъ]

стола , [столъ]

 *1 Окончанието на глаголите в 1л.ед.ч.и 3л. мн.ч.се произнася[ъ],но се пише А, а след 

меки съгласни -Я

*2 При членуване на съществителните от мъжки род ед.ч. определителният член се из-

говаря [ъ] , но се пише А , а след меките съгласни се пише - Я

Правопис

Употреба на главни букви

1 Главна буква се пише в началото на текст или на изречение.

2 С главна буква пишем личните и фамилни имена:Васил Петров , Петърчо , Шаро.

3 С главна буква пишем имената на литературни герои:Бай Ганьо , Хитър Петър.

4 С главна буква пишем прякори и псевдоними:Елин Пелин , Ран Босилек.

5 В литературни произведения герои животни и персонифицирани понятия:Зайо Байо , Правда.

6 С главна буква пишем географски названия1:Стара планина,Черно море,Нова Загора.

7 С главна буква пишем имената на богове,митологични същества и празници:Зевс , Нова година.

8 След отделени със запетая обръщения в писма , заявления , молби текстът продължава с главна буква:

                              Господин Директор ,

             Моля за разрешение .....

9 С главна буква пишем и названията на книги , периодични издания , названия на сорт , марка , вид ,

порода , имена на космически обекти и други .

 

1С главна буква се пише първата дума,която дава собственото име на назованата с втората дума

географска реалия(Стара планина), а ако втората дума в словосъчетанието е собствено име,а

първата уточнява и дава допълнително название,и двете съставки се пишат с главна буква(Малко Търново,

Франкфурт на Майн,Латинска Америка)

Звукови промени при гласните

 

ВИДОВЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРИ ПРОВЕРКА

Потъмняване

(редукция)

Гласните от двойките А-Ъ , О-У , Е-И , когато не са под ударение , не се изговарят ясно

кабина , а чуваме къбина

пътека , а чуваме патека

Търси се форма на думата  , в която гласната е под ударение :жадувам-жаден

сънувам-сън .

Прави се проверка в правописния речник:пясък , куфар .

В последната сричка на думата се пише Ъ , ако гласният звук изпада при промяна на формата на думата ; в противен случай се пише А : храбър - храбри , вятър - ветрове , писал - писали .

Изключение : облак , признак , призрак и провлак.

Променливо Я

Я се запазва при следните условия:когато е в ударена сричка , когато не е пред Ж,Ч,Ш,Й или пред сричка , съдържаща  Е,И,Ю,Я,ьо.

 

Я се променя в Е при следните условия : когато не е в ударена сричка , когато се намира пред Ж,Ч,Ш,Й или пред сричка , съдържаща Е,И,Ю,Я,ьо.

пял, пяла

цял, цяла

 

 

 

място , места

желязо , железен

обяд , обеди

цял , цели

 

 

Проверява се дали Я е в ударена сричка , дали е пред Ж,Ч,Ш,Й и дали е пред сричка , съдържаща Е,И,Ю,Я,ьо:

сняг,Снежка,

лято , летовище

Непроменливо Я      
Подвижно Ъ